Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder:              Sigurd Avdem, Oppland
Nestleder:        Bitten Brennhovd, Buskerud
Styremedl.:      Knut Åland, Nordland
                        Per Bryn, Hedmark
                        Anne Karin Hatling, Sogn og Fjordane
1.  vara:           Barbro Stordalen, Telemark
2. vara:                        Gunnar Waagen, Møre og Romsdal
3. vara:                        Mabel Owren, Troms
1. vara er fast innkalt til styremøtene, ysteteknolog Ragnhild Nordbø har også vært innkalt til de fleste styremøter.
Styret har i 2012 hatt 8 styremøter og behandlet 49 saker. 4 fysiske møter og 4 telefonmøter..
Årsmøtet 2012 var i Steinkjer, referat fra dette står i GardsOsten 2/12.
Gjermund Stormoen ble i 2012 engasjert som daglig leder i organisasjonen. Dette har lettet arbeidet betraktelig. Stormoen har meget bred erfaring fra arbeidslivet med nettopp vår type virksomhet og har et stort nettverk som han bidrar inn i organisasjonen med.
Norsk Gardsost er en organisasjon i stadig endring. Fra Pascale som kjempet kampen for å få lov i det hele tatt til å yste, til dagens virkelighet; få alle ysteriene til å bli liv laga som selvstendige, oppegående bedrifter. Det har derfor vært viktig for organisasjonen å saumfare både arbeidsplan og handlingsplan, som mer eller mindre har stått urørt siden starten. I tillegg har styret arbeidet mye med en strategiplan. Hva vil vi med organisasjonen, og hvordan kommer vi dit? Det viktigste er at det blir en god og velfungerende organisasjon til beste for medlemmene. I den forbindelse har det vært nedsatt et utvalg for å se på vedtektene. Utvalget har foreslått enkelte endringer og forslag til nye vedtekter blir fremlagt på årsmøtet.
Realiteten for Norsk Gardsost er i dag er en helt annen enn da NG ble stiftet. Det er etablert mange gårdsysterier og Norsk Gardsost har nå 136 produsentmedlemmer. Produkter fra gårdsmeierier har blitt synlige, ikke bare på markeder og i gårdsutsalg, men også i mange ordinære dagligvare butikker. Etterspørselen øker og ikke minst ved åpningen av nye spesialbutikker er gårdsost et av de viktigste produktene for å profilere stedet.
Allikevel må vi konstatere at mange sliter hardt økonomisk, og vi ser med beklagelse på at ysterier med særdeles gode produkter har kastet inn håndkleet. Hvert ysteri som må legge ned, er et tap for det norske samfunn. ”Ekspertisen” etter Landsutstillingen 2011 uttalte at mange av de norske ostene er helt på høyde med de franske! Derfor ser Norsk Gardsost det som viktig å være i tett dialog med de bevilgende myndigheter for å sikre nødvendig rådgiving og støtte for å hindre nedleggelser.
Et ønske fra Norsk Gardsost er å få opprettet et tilbud om en minimumsutdannelse innen ystefaget. Vi søkte derfor KIL-midler til dette, men fikk en alt for liten sum til at dette lot seg gjennomføre. Vi klaget på avgjørelsen, men har ennå ikke fått endelig vedtak i denne saken.
Vi føler sterkt at myndighetene ikke skjønner vår situasjon og heller ikke kan nok om småskalaysting. De vet ikke hvilke fagkunnskap og kompetanse som ligger i bunnen for dette yrket og med stadig nye krav.
Fra LMD har det blitt klart uttrykt at småskalamiljøet i Norge burde samles i en organisasjon. For to år siden sa medlemmene klart fra at de ikke ønsker en fusjon med Hanen.  Vi samarbeider godt med dem på de områdene vi har felles interesser, og dem er det mange av. Norsk Gardsost er direkte på fag og bistår medlemmene med dette. Samarbeidet kan imidlertid utvikles videre og dette kan klart skje uten at organisasjonene slås sammen.
Styret har i 2012 også arbeidet mye med Landsutstillingen i 2013. Denne arrangeres i forbindelse med Dyrsku’n i Seljord. Daglig leder og styret er i god dialog med Dyrsku’n, og har vært på befaring på stedet. Vi tror dette blir et godt og spennende opplegg. Men å arrangere en landsutstilling krever også en romslig økonomi. Vi må derfor beklageligvis konstatere at tilskuddet fra Innovasjon Norge for utstillingen 2013 er redusert med kr. 30 000. For ordens skyld kan opplyses at LU 2011 gikk med underskudd på kr. 20 000. Og her skjønner vi jo heller ikke tankegangen til bevilgende myndigheter. Innovasjon Norge er en av de viktigste bidragsytere når det gjelder å etablere ysterier.  Når disse er kommet i produksjon, vet vi at Landsutstillingene betyr mye for den videre utvikling og salg! Et stort og tungt arbeid videre er å skaffe nok sponsormidler for et forsvarlig LU-arrangement.
Annet arbeid
Ragnhild Nordbø deltok for Norsk Gardsost på det fjerde møtet i nettverksorganisasjonen for europeiske gardsmeieri: Dette vart heldt i Zafra i Extremadura, Spania 2.-5. mai. Hittil har nettverket vore veldig uformelt organisert, og Ragnhild deltok òg på skipingsmøtet på ”Mjølkehuset” (Maison du Lait) i Paris i midten av oktober. Organisasjonen fekk namnet Nettverket for gards- og handtverksystarar i Europa (European Farmhouse and Artisan Cheesemakers Network FACE). 
Bakgrunnen for organisasjonen er at ein ser eit stort behov for eit felles talerøyr mot Brussel, i og med at mykje av regelverket og premissane kjem derifrå.
Formålet med organisasjonen vart definert: 
FACE sameiner gardsystarorganisasjonar, vegleiingssenter og andre organisasjonar, verksemder og personar som er interesserte i emnet. Hovudformålet er å ta vare på, utvikle og fremje det rike mangfaldet av gards- og handverksost. FACE representerer medlemane overfor utanforståande, og arbeider særleg med tiltaka:
-formidling av felles kunnskap og forståing av problema i småskala mjølkeforedling i kvart land
-starte, støtte og leie fellesprosjekt
-søke finansiell støtte til aktivitetane
-lobbyverksemd
-organisering av møte mellom medlemmane
-andre tiltak som støtter opp under formålet til organsisasjonen
På stiftingsmøtet  vart det òg vedteke medlemskontingent, korleis demokratiet i organisasjonen skal fungere og det vart valt eit styre. Berre gardsystarorganisasjonar kan vera fullverdige medlemer i nettverket, men enkeltpersonar og andre organisasjonar og verksemder kan vera støttemedlemer
I samband med begge møta var det møte i hygienegruppa, som arbeider med felles bransjeretningsliner for hygiene og HACCP i små ysteri, Ragnhild var med på desse også.

Ragnhild har også deltatt på oppstartmøte om et tilsynsprosjekt om Listeria som Mattilsynet skal ha i 2013

Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø har svart på e-poster og telefoner
Ystebui i Undredal gir medlemmene rabatter på utstyr etc.
Gjermund Stormoen har på vegne av organisasjonen hatt møter med LMD, Hanen, Matmerk, Innovasjon Norge, Bondens marked og også NorgesGruppen og andre som arbeider med salg av matspesialiteter.
I oktober arrangerte Norsk Gardsost i samarbeid med kompetansenavet på Mære et emballasjekurs. Fyldig referat fra dette har vært gjengitt i Gardsosten. I forbindelse med emballasjekurset ble det også holdt et åpent nettverksmøte for Norsk gardsost sine medlemmer. Referat fra denne samlingen har også vært gjengitt i Gardsosten.
Norsk Gardsost har i lang tid hatt et nært og godt samarbeid med de regionale kompetansenavnene og  spesielt kompetansenavene i Aurland og på Mære. Kompetansenav vest, Aurland har vært invitert til et styremøte for gjensidig informasjon og dialog om samarbeidet. Det er grunn til å rette en takk til disse kompetansenavene.
I siste halvår 2012 gjennomførte daglig leder og også styreleder flere møter med ulike miljøer som et første skritt for å forsøke å etablere et aktivt produsentsamarbeid for å styrke omsetningen og profilere pultost. Tilbakemeldingene til initiativet er positive, men det mangler fortsatt noe før vi kan komme i gang.
Informasjon og kontakt med medlemmene
Medlemskontakt er en prioritert oppgåve for styret. Vi har to viktige informasjonskanaler:
·         GardsOsten har kommet ut to ganger, med fagartikler og reportasjer fra ysterier og kurs.
·         www.gardsost.no. Hjemmesiden vår fikk nytt opplegg i våren 2012 og forsøkes holdes oppdart med det som skjer.
Una Kolle er engasjert redaktør av begge deler.
Organisasjonen og økonomi
Norsk Gardsost har 320 medlemmer. Av disse er 136 produksjonsmedlemmer, resten fordelt på støttemedlemmer, de som bare abonnerer på GardsOsten og institusjonsmedlemmer.
Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon, med et arbeidende styre. Styrets arbeidssituasjon er i 2012 betraktelig lettet etter at daglig leder kom på plass.
I 2012 fikk vi bevilget offentlig støtte fra LMD på kr. 250 000, noe vi har fått for 2013.
Organisasjonens økonomi er ikke kritisk, men er ikke tilfredsstillende i et lengre perspektiv.
Norsk Gardsost er medlem i studieforbundet Solidaritet . 
Norsk Gardsost sine fysiske styremøter holdes i for det meste hos TINE som stiller lokaler til disposisjon, men det har også vært holdt styremøte hos Matmerk. Vi takker for godt samarbeid og velvillig innstilling!

Del dette innlegget