Årsmøtet i Norsk Gardsost  er fastsett til onsdag 11. mars frå kl. 11.00 på Skjetlein jordbruksskule i samarbeid med  ”Fagdagar for lokalmat på Skjetlein i Trondheim”. Fagprogrammet med alle kurstilbod tysdag 11. mars – torsdag 13 mars finn du på www.maere.no under kurs. Her melder du deg på til både årsmøtet kurs, lunsj og festmiddag.


Årsmøtet i Norsk Gardsost går parallelt med fagprogrammet:
Tysdag 11 mars:
10.00-10.45         Trøndersk Matmanifest
10.45-11.00         10 suksesskriterier ved Egil Smith-Meyer, Tingvollost
10.45-11.00         Kulturmarkens rolle i klimasammenheng v Ann Norderhaug
11.30 -13.30        Årsmøtet i Norsk Gardsost (samstundes går årsmøtet i Norsk Seterkultur)
13.30                     felles lunsj med Norsk Seterkultur
14.30                     Kursene starter.  (mellom anna  ystekurs med Yves Gaauzere og Pascale Baudonnell  og  kurs i enkel melkeforedling med  Kari Langfoss Helgetun på Trondheim fagskole  for Matteknikk.
20.00                     Festmiddag på Rica Bakklandet Hotel


Sakliste for årsmøtet
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4.  Årsmøtesaker :
4.1      Styrets si årsmelding.
4.2      Rekneskap. Vert lagt fram på årsmøtet
4.3      Arbeidsplan og budsjett. Forslag til arbeidsplan og budsjett vert lagt fram på møtet.
4.4      Val av leiar, nestleiar og styremedlemar med 3 varamedlemar i rekkefylje.
           Valgkomteeen si  innstilling vert  lagt fram på møtet.
4.5.     Val av valnemnd på 3 medlemar. Valnemnda gjer også framlegg til styrehonorar.
           Forslag til styrehonorar vert lagt fram på møtet
4.6.    Val av registrert revisor.
4.7   Forslag til nye vedtekter, 2 . gongs handsaming.
         Styret ved Gunnar Vaagen og Knut Aaland legg fram forslag til vedtektsendringar som          vart diskutert på årsmøtet i 2013. 
                 5.      Open diskusjon om Landsutstillinga til Norsk Gardsost: Kva form og framtid skal     Landsutstillinga ha?

Praktiske opplysninger:
Stad: Skjetlein Videregående Skole i Trondheim
Påmeldingsfrist:  1. mars
Overnatting : Rica Bakklandet Hotel eller andre hotel i Trondheim

Del dette innlegget