Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for å ivareta interessene til norske gardsmeierier. Vi organiserer både de som driver etter tradisjonelle metoder og de som driver etter mer moderne prinsipper. Felles for våre medlemmer er at virksomheten er basert på håndverk og lokale råvarer.
Vi har i dag 135 produsentmedlemmer.
Vi vil peke på noen utfordringer som nå synes å være gjennomgående i næringen:
  1. Vekst.
    1. Rekrutteringen synes å ha stoppet opp
    2. Det er vanskelig å rekruttere fagpersoner
    3. Når virksomheter vokser nås en salgsmessig barriere
  2. Økonomi
    1. Virksomhetenes økonomi er generelt ikke tilfredsstillende.
Vi tror løsningen på flere av utfordringene som skyldes vekst ligger i et bedre samarbeid mellom produsentene. I lokalmatprogrammet er forpliktende samarbeid et prioritert satsingsområde. Det er vår overbevisning at dette ikke er nok synliggjort og at innsats og tiltak fortsatt i for stor grad har oppmerksomheten rettet mot den enkelte virksomhet. Vi mener videre at lønnsomhetsspørsmålet i stor grad kan knyttes til mangel på vekst, flere er for store til å klare alt selv, men for små til å leie tilstrekkelig med hjelp.
På mange måter synes den individuelle veiledningen å ha nådd et nivå som ikke lenger gir vekst. Distribusjon som lenge har vært betraktet som en utfordring, synes nå å ha flere gode alternative løsninger, vi vil særlig fremheve TINE sitt tilbud som en enkel og god løsning for de aller fleste.
Vi foreslår derfor at midler omfordeles fra individuell veiledning og utredninger om distribusjonsløsninger til oppbygging av produsentfellesskap på både nasjonalt og regionalt nivå. Det bør være et mål at det i alle regioner etableres selskap for salg og distribusjon av lokalmat og matspesialiteter. Selskapene må være praktisk orientert. Rørosmat og Gudbrandsdalsmat er to eksempler som kan legges til grunn.
Ansvaret for veiledning kan med fordel flyttes fra offentlige drevne veiledningstiltak, til produsentens organisasjoner. Da er veileder nærmere veisøker.
Det er videre vår oppfatning at det vil være behov for nasjonale organisasjoner for å ivareta lokalmatprodusentenes interesser, det være seg både næringspolitiske, markedspolitiske og faglige spørsmål. Her finnes det organisasjoner det kan bygges på, men til dette trengs midler. Det kan med fordel stilles betingelser om utvikling av forpliktende samarbeid mellom organisasjonene for å få midler til utviklingsprosesser og utviklingsprosjekt.
På ett område synes det fortsatt å være behov for individuell oppfølging og veiledning, det er hjelp til teknisk planlegging. Vi erfarer at de virksomheter som nå er i planleggingsfasen for utvidelser og virksomheter som tenker å starte opp, ikke har noe sted å henvende seg. Norsk Gardsost bidrar i den grad det er mulig, men også vi må erkjenne at vi har begrenset teknisk kompetanse og kapasitet. På andre fagområder er tilgangen på planleggingskompetanse enda svakere. Vi har en rekke veiledningstilbud på det teknologiske, men ikke på det tekniske.
Vi tror med andre ord det nå er viktig å styrke det organisatoriske arbeidet for å nå målet om vekst og lønnsomhet, og at dette i stor grad kan skje gjennom omfordeling av midler.
Hilsen
Norsk Gardsost
Gjermund Stormoen
daglig leder

Del dette innlegget