Her finn du dei viktigaste forskriftene som regulerer mattryggleik og merking av produkt frå småskala mjølkeforedling.  
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matlova). .Lova som ligg til grunn for alle matforskriftene.
Hygieneforskrifta Gjeld alle verksemder, inneheld ein nsajnal del og sjølve EU-forordninga H1
Animaliehygieneforskrifta Gjeld m.a. mjølkeforedlingsverksemder, inneheld ein nasjonal del og sjølve EU-forordninga H2. Artikkel 1-7, samt vedlegg II og vedlegg III avsnitt IX er om mjølkeforedling
Animaliekontrollforskrifta Reglane for korleis Mattilsynet skal arbeide, inneheld ein nasjonal del og sjølve EU-forordninga H3
Mikrobiologiske kriterie for næringsmidler Grenseverdiar for innhald av uønska mikroorganismar og tiltak viss ein har for mykje av dei
Drikkevassforskrifta Inneheld krava som blir stilt til vatn som skal brukast til drikkevatn og vassforsyning til foredlingsverksemder
Merkeforskrifta Krav til kva merking som skal brukast på produkta
Lotmerkingsforskrifta Krav om merking slik at ein kan knytte ei vare attende til produksjonsparti
Matlovsforskrifta Forskrift om almenne prinsipp og krav i næringsmiddelregelverket. Krav om å kunne spore varer att og fram i verdikjeda
Tilsetningsstofforskrifta Definisjonar på ulike typar tilsetjingsstoff, sjølve lista over tilsetjingsstoff finn du på www.mattilsynet.no
IK-mat-forskrifta Krav om internkontroll i verksemdene. Må sjåast i samanheng med krav om HACCP i hygieneforskrifta.
Matkontaktforskrifta Inneheld krava som stillast til emballasje og overflater som skal vera i kontakt med mat
Mjølkevareforskrifta Om klassifisering og merking av ulike konsummjølktypar
Osteforskrifta Om tilvirking, merking og omsetning av ost
Smørforskrifta Om tilvirking, merking og omsetning av smør og smørfett

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email