Regelverk og fagstoff

 

Europeiske retningsliner for god hygienepraksis.
Mattilsynet har laga ei eiga rettleiingsside om lokalmat.
GMO-erklæringar, som økoprodusentane treng.
Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling får du som Norsk Gardsost-medlem tilgang til ved å kontakte Ragnhild Nordbø. NRL er under revisjon, og i løpet av 2018 reknar vi med at den nye utgåva er klar. I den gamle NRL ligg malar for loggbøker, dei er ikkje så gode, men her finn du nye malar for loggbøker, for ei rekkje produkt. Malane kan brukast slik dei er, eller redigerast slik at dei høver til osteoppskrifta di. Blå skrift i skjema er berre døme på utfylling, og må fjernast før du skal skrive dei ut. Skraverte felt er plassen for å notere registreringar i kritiske styringspunkt og for sporing av produkta.

Forskrifter som regulerer mattryggleik og merking av produkt

Nedanfor finn du dei viktigaste forskriftene for småskala mjølkeforedling.

Hygieneforskrifta FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene Generelle hygienereglar som gjeld alle verksemder. Krav om HACCP. Inneheld ein nasjonal del med særnorsk regelverk og sjølve EU-forordninga H1. Inneheld òg mikrobiologiske kriterie for næringsmiddel

IK-mat-forskrifta FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Krav om internkontroll i verksemdene. Må sjåast i samanheng med krav om HACCP i hygieneforskrifta. 

Animaliehygieneforskrifta FOR 2008-12-22 nr 1624: Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse Meir spesifikke hygienereglar som gjeld m.a. mjølkeforedlingsverksemder. Inneheld ein nasjonal del med særnorsk regelverk og sjølve EU-forordninga H2. I H2 gjeld artikkel 1-7, samt vedlegg II, og vedlegg III avsnitt IX, for mjølkeforedling

Drikkevassforskrifta FOR-2016-12-22-1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  Inneheld krava som blir stilt til vatn som skal brukast til drikkevatn og vassforsyning til foredlingsverksemder

Matinformasjonsforskrifta FOR-2014-11-28-1497: Forskrift om matinformasjon til forbrukerne Krav om merking av produkta

Matlova LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.  Lova som ligg til grunn for alle matforskriftene.

Matlovsforskrifta FOR 2008-12-22 nr 1620: Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket Krav om å kunne spore varer att og fram i verdikjeda

Lotmerkingsforskrifta FOR 1993-12-21 nr 1384: Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartierKrav om merking slik at ein kan knytte ei vare attende til produksjonsparti

Tilsetningsstofforskrifta FOR 2011-06-06 nr 668: Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidlerDefinisjonar på ulike typar tilsetjingsstoff og lista over tilsetjingsstoff og i kva produkt dei kan brukast

Matkontaktforskrifta FOR 1993-12-21 nr 1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler Inneheld krava som stillast til emballasje og overflater som skal vera i kontakt med mat

Forskrift om kvalitet på melk FOR-2015-06-03-607 Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter Ny forskrift frå januar 2016, denne erstattar dei gamle forskriftene: Mjølkevareforskrifta, osteforskrifta, smørforskrifta. Samstundes forsvinn spiseisforskrifta. Handlar mest om at produkt som ikkje er mjølk, ikkje skal ha namn som mjølk, fløte, ost, smør og så vidare.

Animaliekontrollforskrifta FOR-2008-12-22-1622 Forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum Reglane for korleis Mattilsynet skal arbeide, inneheld ein nasjonal del og sjølve EU-forordninga H3

Anna fagstoff

Rapport frå overvakingsprogrammet til Mattilsynet “Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upsteuriserte melkeprodukter 2010-2016
 
Vitskapskomiteen si “Vurdering av Listeria helseråd for gravide og utsatte grupper” Kapittel 5.3 omhandlar vurdering av mjølkeprodukt

“Use of wood and other traditional material”  https://drive.google.com/file/d/1RnmhAy8BNlH1Qsnft8iBIdPs2QN8kJYK/view?usp=sharing