Regelverk og fagstoff

Europeiske retningslinjer for god hygienepraksis.

Mattilsynet har laga ei eiga rettleiingsside om lokalmat.

GMO erklæringer til økologiske produsenter: GMO-erklæringer

Nasjonale retningslinjer for småskala mjølkeforedling får du som Norsk Gardsost-medlem tilgang til ved å kontakte Ragnhild Nordbø

Her finn du nye malar for loggbøker, for ei rekkje produkt. Malane kan brukast slik dei er, eller redigerast slik at dei høver til osteoppskrifta di. Blå skrift i skjema er berre døme på utfylling, og må fjernast før du skal skrive dei ut. Skraverte felt er plassen for å notere registreringar i kritiske styringspunkt og for sporing av produkta.

De viktigste forskriftene for småskala melkeforedling som regulerer mattrygghet og merking av produkter:

Generelle hygienereglar som gjeld alle verksemder. Krav om HACCP. Inneheld ein nasjonal del med særnorsk regelverk og sjølve EU-forordninga 852/2004. Inneheld òg mikrobiologiske kriterie for næringsmiddel 2073/2005.

Meir utfyllande hygienereglar for foredling av animalske råvarer. Inneheld ein nasjonal del med særnorsk regelverk og sjølve EU-forordninga 853/2004. Avsnitt IX i vedlegg III til 853/2004, skildrar krav til mjølkeproduksjon og mjølk før foredling.

 Inneheld krava som blir stilt til vatn som skal brukast til drikkevatn og vassforsyning til foredlingsverksemder

Krav om internkontroll i verksemdene. Må sjåast i samanheng med krav om HACCP i næringsmiddelhygieneforskriften.

Krav om merking av produkta

Krav om å sikre helsemessig trygge næringsmidler

Krav om å kunne spore varer att og fram i verdikjeda

Krav om merking slik at ein kan knytte ei vare attende til produksjonsparti

Definisjonar på ulike typar tilsetjingsstoff og lista over tilsetjingsstoff og i kva produkt dei kan brukast

Inneheld krava som stillast til emballasje og overflater som skal vera i kontakt med mat

Ny forskrift frå januar 2016, denne erstattar dei gamle forskriftene: Mjølkevareforskrifta, osteforskrifta, smørforskrifta. Samstundes forsvinn spiseisforskrifta. Handlar mest om at produkt som ikkje er mjølk, ikkje skal ha namn som mjølk, fløte, ost, smør og så vidare.

Annet fagstoff

 
Vitenskapskomiteen si “Vurdering av Listeria helseråd for gravide og utsatte grupper” Kapittel 5.3 omhandlar vurdering av mjølkeprodukt 
 
Bruk av ulike materialer ved melkeforedling “Wood and traditional materials in dairy processing”