Staten viderefører støtten til Norsk Gardsost og styrker tilskudd til utmarksbeite

I statens tilbud i jordbruksforhandlingene viderefører de støtten til Norsk Gardsost. Det er vi selvfølgelig strålende fornøyd med! 

Norsk Gardsost spilte også inn en satsning på seterdrift som er med i tilbudet. Forslaget om et kompetanseløft for handverksysting er ikke tatt med i statens tilbud. 

Her er et utdrag fra statens tilbud om seterdrift: 

Satsing på seterdrift
I jordbruksoppgjøret 2022 ble partene enige om å gi Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i oppdrag å gjennomføre en utredning som skulle ta for seg hvilke sider ved seterdriften som er viktig og realistisk å ta vare på for fremtiden. Se kap. 3.5.2 for omtale av utredningen.

Statens forhandlingsutvalg er enige med Norges Bondelag i at seterdrift er en viktig del av norsk matproduksjon, og at en ytterligere nedgang i antall aktive setre er bekymringsverdig. Seterutredningen konkluderer med at støtten over Regionale miljøprogram (RMP) er den viktigste støtten for seterbrukeren, men og at andre insitamenter er viktige. Statens forhandlingsutvalg mener det er viktig at det legges til rette for seterdrift fremover som sørger for langsiktig ivaretakelse av ressursutnyttelse og matproduksjon knyttet til
seterdrift. Det foreslås derfor at det etableres følgende mål for norsk seterdrift:

Seterdrift med melkeproduksjon, med tilhørende miljøverdier og mattradisjoner, skal fortsatt være et viktig bidrag i norsk bærekraftig jordbruk.

  • Statens forhandlingsutvalg viser til at det er etablert en rekke eksisterende virkemidler som støtter opp om norsk seterdrift, og i statens tilbud til jordbruksforhandlingene foreslås det å styrke satsingen knyttet til disse virkemidlene:
    RMP: Øke minstesatsen for tilskudd; 80 000 kr/seter for setring i 4 uker, 100 000 kr/seter for setring i 6 uker.
  • RMP-ordningen foreslås styrket, jf. kap 7.3.6.
  • SMIL: Det er gjennom SMIL-ordningen rom for lokal prioritering av tiltak knyttet til seterdrift. SMIL-ordningen foreslås styrket, jf. kap. 7.3.7.
  • Beitetilskudd: Det foreslås en betydelig styrking av utmarksbeitetilskuddet, jf. vedlegg 1.
  • Setersatsingen må også sees i sammenheng med satsingen på Fjellandbruket og områderetta innsats, jf. kap. 7.3.4.

Post expires at 14:12 on 8. mai 2025

Del dette innlegget