Vedtekter for Norsk Gardsost per 21.april 2017.
1. Verksemda
Norsk Gardsost er ein organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri.

2. Formål
Norsk Gardsost skal ivareta og fremja medlemane sine felles interesser innanfor kvalitet og økonomi og
elles representera medlemane andsynes styresmaktene, andre organisasjonar og samfunnet elles.
Norsk Gardsost skal få fram korleis handverksmeieria er viktige for verdiskaping og som
tradisjonsberarar.

3.Kontorstad
Organisasjonen sin kontorstad vert fastsett av styret.

4.Medlemskap
Aktive produsentar, personar og organisasjonar kan vera medlemer i Norsk Gardsost med fulle rettar og
plikter i samsvar med vedtektene og retningsliner vedtekne i medhald av desse.
Ein aktiv produsent vil seia ei verksemd som foredlar mjølk.
For aktive produsentar må medlemskapet knytast til føretaket.
Medlemer som ikkje er aktive produsentar må støtta føremålet til laget og har rettar og plikter i høve til
vedtektene og vedtekne retningslinjer.

5.Tap av medlemskap
Medlemskapet opphøyrer ved
• utmelding
• manglande betaling av medlemspengar
• eksklusjon grunna verksemd som er til alvorleg skade for organisasjonen sitt føremål
• eller gjentekne klare brot på organisasjonen sine retningsliner.
Vedtak om eksklusjon vert teke av styret etter at medlemen har fatt seg førelagt saka skriftleg og fått
høve til å uttala seg. Eksklusjonsvedtak kan ankast til årsmøtet.

6. Samansetjing av styret
Styret leier den daglege drifta av organisasjonen. Styret har 5 medlemer: leiar, nestleiar og 3
styremedlemer med 3 varamedlemer i rekkjefylgje. Styremedlemer vert valde av årsmøtet mellom
organisasjonen sine medlemer.
• Leiar velges for 1 år om gongen
• 2 styremedlemmar på val kvart år
Dei tre varamedlemene vert valde for eitt år om gongen.
Fleirtalet av styret sine faste medlemer skal vera produsentmedlemer.

7.Styret si verksemd.
Styret er ansvarleg for den daglege verksemda i organisasjonen og skal sjå til at denne vert utført i
samsvar med arbeidsplan og budsjett vedtekne av årsmøtet. Styret skal ta initiativ i samsvar med laget sitt
føremål. Styret vert kalla saman av leiar når det trengst eller når minst 3 medlemer krev det. Vedtak vert
fatta med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal er leiaren si røyst avgjerande. Styret skal til vanleg kallast inn
med minst 10 dagars varsel. Styret er vedtaksført når fleirtalet av medlemene er til stades.
Styret skal vidare
• Organisera kurs, fagdagar, seminar, fagfora og andre tiltak som kan fremja fellesskap og
fagleg utvikling i næringa.
• Arbeida for å sikra tilgang til ei god rettleingsteneste.
• Samarbeida med aktuelle styresmakter om utvikling av ein tenleg offentleg politikk for
denne næringa og godt tilpassa regelverk for produksjon og sal med utgangspunkt i produkta sitt
særpreg.
• Fremja forståing hjå og samarbeid med meierisamvirket for å setja håndverksproduksjon med lokalt særpreg inn i ein aktiv strategi som tener fellesskapet.
• Oppmuntra til forståing for og utvikling av det særeigne for denne produksjonsforma politisk og kulturelt.
• Fremja interesse for og kunnskap om produkta hjå forbrukarane. Syta for at forbrukaren kan skilja håndverksprodukt frå etterlikningar slik at marknadsnisja for produkta ikkje vert øydelagd.
• Styret engasjerer dagleg leiar og skal arbeida for å sikra ressursar nok til påkravde sekretariat-tenester.

8. Årsmøtet.
Årsmøtet er ope for alle medlemene i organisasjonen.
Årsmøtet skal haldast innan utgangen av april og skal kallast inn med minst 14 dagars varsel.
Innkallinga skal innehalda sakliste med tilrådingar frå styret. Saker medlemene ynskjer å fremja for
årsmøtet må vera sekretariatet i hende 1 månad før årsmøtet.

Årsmøtet skal handsama:
• Styret si årsmelding
• Rekneskap
• Styret sitt framlegg til arbeidsplan og budsjett
• Val av leiar og styremedlemer med 3 varamedlemer i rekkefylgje.
• Val av valnemnd på 3 medlemer. Valbolken er tre år. Valnemnda konstituerer seg sjølv. Valnemnda gjer også framlegg om styrehonorar.
• Val av registrert revisor
• Fastsetjing av medlemspengar
• Andre val
• Retningsliner for krav til medlemskap

• Retningsliner fôrproduksjon og omsetning eller avtalar med styresmaktene eller andre organisasjonar som forpliktar medlemene i organisasjonen
• Retningsliner for bruk av laget sitt merke
• Berre frammøtte medlemer har røysterett på årsmøtet. Når ikkje anna er fastlagt i vedtektene, skjer alle vedtak ved simpelt fleirtal. Ved likt røystetal avgjer møteleiaren si røyst, utanom ved personval der ein avgjer likt røystetal ved loddtrekking.

9.Bruk av laget sitt namn og merke.
Namn og merke tilhøyrer laget og kan ikkje brukast på forretningsdokument, etikettar eller på annan måte utan at dette skjer i samsvar med vedtekne retningsliner.

10. Ekstraordinært årsmøte.
Styret eller 1/4 av medlemene kan krevja ekstraordinært årsmøte.

ll. Endring av vedtektene, oppløysing av organisasjonen.
Vedtektene kan endrast av årsmøtet med 2/3 av dei møtande røystene. Endringa må stadfestast av påfylgjande årsmøte med vanleg fleirtal. Vedtak om oppløysing må gjerast av årsmøtet (ordinært eller ekstraordinært) med eit fleirtal på minst 3/4 av dei frammøtte medlemene. Eit nytt årsmøte må stadfesta vedtaket med simpelt fleirtal før vedtaket om oppløysing er gyldig. Det må gå minst to månader mellom desse to årsmøta. Framlegg om oppløysing av Norsk Gardsost må vera gjort kjent for medlemene seinast tre månader før årsmøtet.

Dersom det vert vedteke å oppløysa Norsk Gardsost avgjer årsmøtet med simpelt fleirtal korleis ein skal forvalta og disponera organisasjonen sine aktiva. Vedtektene er vedtekne på skipingsmøtet den 3. mai 1997. Endra på årsmøte 1999, 2000, 2008, 2011, 2014 og 2017.