Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Gardsost.
Møtene holdes på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker (www.thorbjornrudhotell.no/) starter med lunsj kl. 1200 mandag 18. mars og avsluttes med lunsj tirsdag 19. mars kl 1200. Det vises til foreløpig innkalling utsendt sammen med medlemsfaktura.
Innsjekk og registrering fra kl. 1100
Nytt i år er at årsmøtet starter med en åpen fagdag og festmiddag sammen med Hanen. Eget program for fagdagen lesgges på hjemmesiden vår (www.gardsost.no). Selve årsmøtet holdes tirsdag 19. mars fra kl. 0900-1200.
På fagdagen vil noe være felles for alle, deler for matprodusenter og parallelt noe for de som arbeider med turisme. Hovedtemaet for fagdagen for matprodusenter er «vekst». Trine Magnus fra Senter for Bygdeforskning kommer og presenterer en fersk rapport om vekststrategier for lokalmat produsenter. Arbeidsgiverrollen er temaet for Camilla Schrader Roander fra NHO Mat og landbruk. Tittelen på hennes innlegg er «Fra 0 til 1 ansatt». Markedsspørsmål, ideutvikling og planlegging av nytt ysteri er også temaer. Endelig program er ikke elt klart, men vil bli lagt ut på hjemmesiden vår så snart om mulig. Vi lover ett godt og matnyttig program.
Når det gjelder årsmøtesaker vil styret i år spesielt rette oppmerksomheten mot to saker: Strategiplan og forslag til nye vedtekter.  I strategiplanen legges det opp til et tettere og mer formalisert samarbeid med blant annet Hanen. Styret legger videre fram forslag til nye vedtekter. Vedtektene er i hovedsak en redigering av eksisterende vedtekter, men har også en klar dreining. Oppmerksomheten rettes mer mot medlemmenes behov.
Sakliste for årsmøtet
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Årsmøtesaker i henhold til vedtektenes pkt. 8:
8. Årsmøtet.
Årsmøtet skal handsame:
1.       Styrets si årsmelding. Vedlagt
2.       Rekneskap. Legges fram på årsmøtet
3.       Styret sitt framlegg til arbeidsplan og budsjett. Forslag til arbeidsplan er vedlagt. Budsjett legges fram på møtet.
4.       Val av leiar, nestleiar og styremedlemar med 3 varamedlemar i rekkefylje. Valgkomteeens innstilling legges fram på møtet.
5.       Val av valnemnd på 3 medlemar. Valnemnda gjer også framlegg til styrehonorar. Forslag til styrehonorar legges fram på møtet
6.       Val av registrert revisor. Legges fram på møtet
7.       Andre val
8.       Retningslinjer for krav til medlemskap-Retningslinjer for produksjon og omsetning eller avtalar med myndigheiter eller andre organisasjoner som forpliktar medlemane i organisasjonen. Ingen forslag til endring.
9.       Retningslinjer for bruk av laget sitt merke. Ingen forslag til endring
Saker etter pkt. 12.
10.   Forslag til nye vedtekter. Vedlegges
11.   Forslag til strategiplan. Vedlegges
Praktiske opplysninger:
Sted:
Se hotellets hjemmeside for transport. Det går egen flybuss fra Gardermoen noen ganger om dagen. (www.thorbjornrudhotell.no/)
Pris:
Vi har fått forhandlet oss fram ti gode priser og det er mulig å bestille hele eller bare deler av opplegget:
Pris per person 
Overnatting med frokost  enkelt/dobbelt                                  kr        875,- /735,-
Lunsjbufeet ankomstdag                                                          kr.        255,-
Dagens 4 retters middag                                                           kr.        365,-
Lunsjbufeet avreisedag                                                             kr.        255,-
Plenumsal per dag                                                                    kr.            0,-
Kaffe og frukt i kaffestuen                                                       kr.            0,- 
Totalt per person i enkeltrom                                                 kr.     1750,-
Totalt per person i dobbeltrom                                               kr.    1650,-
Årsmøtet og fagdagen er åpent for alle medlemmer.
Påmelding til årsmøtet innen 12. mars 2013, til
Gjermund.Stormoen@alemona.no
Skriv om dere ønsker «full pakke», eller på annen måte hva dere er med på.(Alternativt telefon 90606470)
Åsmøtedokumenter er lagt på hjemmesiden vår www.gardsost.no
Sigurd Avdem (s)
Styreleder

Del dette innlegget